Zgodnie z art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697) osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:

 • na kontynuowanie nauki;
 • usamodzielnienia;
 • zagospodarowanie, a także udziela się pomocy w uzyskaniu:
 • odpowiednich warunków mieszkaniowych;
 • zatrudnienia, oraz zapewnia się:
 • pomoc prawną;
 • pomoc psychologiczną.

 

     Fundacja Pozytywne Inicjatywy w Pucku w partnerstwie m.in. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizuje projekt pn. RPPM.06.02.01-22-0002/16-00 „System aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie puckim – AKTYWATOR”.

    

  W ramach realizacji w/w projektu funkcjonuje Mieszkanie Treningowe w Pucku przeznaczone dla 4 osób zamieszkujących powiat pucki, które opuszczają pieczę zastępczą.

 

Wsparcie świadczone w Mieszkaniu Treningowym w Pucku obejmuje:

 • pracę socjalną;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych;
 • pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego, ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (…) osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności (…) osobie opuszczającej pieczę zastępczą (…) może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.