Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie puckim- etap II", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa- mechanizm ZIT." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego.

 

docZapytanie_ofertowe-_poradnictwo_prawne_i_obywatlskie.doc271 KB04/02/2021, 15:12

pdfZapytanie_ofertowe-_poradnictwo_prawne_i_obywatlskie.pdf326.12 KB04/02/2021, 15:12

docxzałącznik_nr_1_-_wzór_oferty.docx109.87 KB04/02/2021, 15:12

doczałącznik_nr_2-_wzór_umowy_na_poradnictwo_prawne_i_obywatelskie.doc193.5 KB04/02/2021, 15:12