Ogłoszenie o naborze
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
ogłasza nabór na stanowisko
Asystent wspierający opiekunów osób niesamodzielnych
w wymiarze ¾ etatu w projekcie „ AKTYWATOR”

W ramach realizacji projektu Działania 06.02.Usługi Społeczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

 1. Wymagania formalne niezbędne:
  1. kandydat posiada wykształcenie średnie;
  2. kandydat posiada wykształcenie typu policealnego zawierające podstawy programowe oraz program nauczania ww. zawodu;
  3. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
  2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
  3. nieposzlakowana opinia;
  4. kreatywność, dyspozycyjność, asertywność.
  5. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
  6. umiejętność pracy w zespole;
  7. prawo jazdy kat. B;
  8. umiejętność zarządzania projektami zewnętrznymi (unijnymi).
 3. Wymagania merytoryczne:
  • znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.)
 4. Zakres wykonywanych zadań:
  1. Praca z osobami niesamodzielnymi i ich rodzinami;
  2. Realizowanie zadań w formie teleopieki;
  3. Praca z wolontariuszami;
  4. Realizowanie wytycznych w zakresie realizacji projektu;
  5. Dokumentowanie wykonywanych zadań;
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV oraz list motywacyjny;
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomów, kursów, szkoleń, doświadczenia zawodowego)
  3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  4. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. z 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 10 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm).
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy w terminie do 24.05.2017 r. przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku ul. Mestwina 32, 84-100 Puck lub złożyć osobiście w zaklejonych kopertach w sekretariacie PCPR w godzinach od 7,30 do 15,30 z dopiskiem: Nabór na stanowisko Asystent wspierający opiekunów osób niesamodzielnych.
  • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 7. Informacje dodatkowe:
  • Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której zostaną poinformowane telefonicznie.
  • Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 10 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm).

 

Dyrektor PCPR
mgr Ewa Weiss-Miller