Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w wymiarze pełnego etatu

 

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       1) kierowanie pracą zespołu ds. pieczy zastępczej i nadzór nad realizacją zadań,

2) zapewnienie pomocy osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) nadzór nad dokonywaniem okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i przekazywaniem jej w formie pisemnej do sadu,

4) nadzór nad procedurą kwalifikacyjną i udział w kwalifikowaniu osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

5) przygotowywanie pism do sądu oraz innych instytucji,

6) nadzorowanie zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

7) współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania i pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzin zastępczych.

2. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca administracyjno-biurowa,

2) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

3) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

3. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

6) posiada 3 letni staż pracy w tym trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

7) znajomość obowiązujących przepisów prawnych realizowanych przez Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

8) umiejętności zawodowe: znajomość przepisów kodeksu cywilnego i umiejętność ich interpretacji w zakresie prawa rodzinnego, majątkowego, spadkowego.

4. Wymagania dodatkowe:

1) praca w pomocy społecznej,

2) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,

3) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

4) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientem, dyspozycyjność, samodzielność,

5) znajomość procedury administracyjnej

5. Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny,

2) życiorys lub CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności

informacje o stażu pracy,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),

4) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń

o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia),

7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.poz. 922 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru,

8) kopia dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

6. Termin składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej ”, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w terminie do dnia 25.08.2017r. (decyduje data wpływu) na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Mestwina 32, 84-100 Puck

 

Dodatkowe informacje

  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum nie przekraczał 6%.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (58) 673-13-53.
  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
  • Dokumenty aplikacyjne osób niespełniających wymogów formalnych mogą być odbierane osobiście przez te osoby do dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników o naborze, a w przypadku ich nieodebrania w tym terminie dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.                                                                                 

                                                                                        

                                                                                            Dyrektor PCPR w Pucku

                                                                                            mgr Ewa Weiss-Miller