Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na stanowisko

PSYCHOLOG

w wymiarze 1/2 etatu

 

 1. 1. Wymagania formalne niezbędne:
 1. kandydat posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. kandydat posiada staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata na stanowisku psychologa;
 7. nieposzlakowana opinia.

 

 1. 2. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 2. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 3. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 4. wysoki stopień empatii;
 5. kreatywność, dyspozycyjność;
 6. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. umiejętność pracy w zespole.
 1. 3. Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Specjalistyczne poradnictwo oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej.
 2. Diagnozowanie i opiniowanie.
 3. Dokumentowanie wykonywanych zadań,

 

 1. 4. Wymagane dokumenty:

 

 1. CV oraz list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy na stanowisku psychologa;
 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. z 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 10 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm).
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny ,CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz.902).

 

 1. 5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie PCPR Puck w sekretariacie od godz. 7:30 do godz. 15:30  lub przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku  ul. Mestwina 32, 84-100 Puck w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA w terminie do dnia 23.02.2018r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

 1. 6. Informacje dodatkowe:

 

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną o terminie,  której zostaną poinformowane telefonicznie.

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 10 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm).

                                                                                             

                                                                                               Dyrektor PCPR

                                                                                               mgr Ewa Weiss-Miller