Jesteś wrażliwy, wytrwały, sumienny, pomocny, bezinteresowny...

 

WYCIĄGNIJ DŁOŃ

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

czekamy...

 

kontakt:
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Justyna Chomicz / Agnieszka Domańska

 

Specyfika pracy wolontariackiej w PCPR w Pucku

Wolontariusze udzielają pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka pochodzącym z terenu powiatu puckiego. Jest to pomoc bezinteresowna i bezpłatna.
Główną potrzebą zgłaszaną przez rodziców zastępczych i dyrektorów rodzinnych domów dziecka jest pomoc dzieciom w nauce na różnym poziomie edukacyjnym. Są to na ogół dzieci, które wymagają szczególnej opieki ze względu na wysoką wrażliwość emocjonalną, nierzadko dysleksję, niższe możliwości intelektualne, mniej rozwinięte umiejętności społeczne, autyzm, a także zaległości edukacyjne z lat wcześniejszych. Często poszukiwani są również Wolontariusze, którzy pomagają przy organizacji czasu wolnego dziecku (zabawa, czytanie, spacery, wyjścia na plac zabaw, itp.).
To ile czasu przeznaczają nasi Wolontariusze na swoje aktywności zależy od potrzeb konkretnego dziecka, rodziny, instytucji oraz możliwości samego Wolontariusza. Nawet 2-3 godziny w tygodniu mają duże znaczenie dla tych, którzy tej pomocy potrzebują.
Jeśli chodzi o stronę formalną, Wolontariusze podpisują z instytucją porozumienie wolontariackie, które określa zasady obopólnej współpracy. Ponadto dokumentują przebieg swojej pracy wolontariackiej za pomocą miesięcznych kart, które co miesiąc dostarczają do PCPR-u. Wolontariusze pozostają w stałym kontakcie z opiekunem wolontariatu. Mogą korzystać z pomocy i wsparcia specjalistów zatrudnionych w instytucji, szczególnie koordynatora danej rodziny zastępczej, pedagoga i psychologa.

 

Kto może zostać wolontariuszem w PCPR w Pucku?

Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku, jeśli praca, którą chce wykonywać w ramach wolontariatu jest dostosowana do Jej możliwości psychofizycznych. Wolontariuszem (zgodnie z ustawą) nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba taka nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony). Osoby niepełnoletnie, które chcą przystąpić do wolontariatu, muszą przedstawić zgodę opiekuna prawnego, na podjęcie tego typu działań.