Zarządzenie Nr 17/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 01.10.2020r.

w sprawie: ustalenia zasad obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
w związku z COVID-19 od 01.10.2020r.

 

Na podstawie: art.10 ust.1 pkt 2 oraz §10 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 491 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pucku zarządza co następuje:

  • 1

Wnioski, podania, pisma oraz wszelką korespondencję należy wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Centrum ( od strony windy) lub przesłać drogą pocztową.

  • 2

Rekomenduje się załatwianie wszelkich spraw za pośrednictwem zdalnych środków przekazu. Preferowanymi środkami kontaktu są:

- poczta tradycyjna;

- poczta elektroniczna;

- platforma ePuap;

- telefon

Dane adresowe i numery telefonów znajdują się na stronie głównej oraz w zakładkach www.pcpuck.pl.

  • 3

Wnioski o przyznawanie świadczeń można pobrać ze strony internetowej www.pcprpuck.pl.

  • 4

W sprawach wymagających osobistego kontaktu w siedzibie Centrum należy umówić się telefonicznie na określoną godzinę, przybyć na spotkanie punktualnie, bez udziału osób postronnych, chyba że wymaga tego stan zdrowia      osoby ubiegającej się o pomoc.

  • 5

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku klienci będą przyjmowani bez widocznych objawów choroby. Zobowiązuje się interesantów do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy ochronnej lub elementu odzieży.

  • 6

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie 1 jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Nie stosuje się tego wymogu do:

- dziecka przed ukończeniem 13 roku życia;

- osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

-  osoby wymagającej pomocy tłumacza;

- innej osoby w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

  • 7

Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będą dokonywać pomiaru temperatury każdemu z interesantów. W dalszym ciągu obowiązują zasady przestrzegania obowiązku zachowania dystansu społecznego i odległości co najmniej 1,5 metra od innej osoby.

  • 8

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom poszczególnych zespołów oraz starszemu specjaliście ds. kadrowo-księgowych.

  • 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.