Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w związku z profilaktyką związaną z Koronawirusem COVID-19, uprzejmie prosi w miarę możliwości o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub listownie. Ograniczenie kontaktu zminimalizuje zagrożenie zakażeniem Koronawirusem.

 

Projekt „System Aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - Aktywator - etap II” RPPM.06.02.01-22-0001/19

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych– mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie.

 

Lider Projektu:

Powiat Pucki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
84-100 Puck ul. Kolejowa 7c

 

Partnerzy Projektu:

Lokalna Grupa Działania Małe Morze w Pucku
84-100 Puck, ul. Przebendowskiego 12

 

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych na terenie powiatu puckiego. Jego osiągnięcie gwarantuje realizacja następujących zadań:


1. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

2. Usługi zwiększające mobilność i autonomię osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

3. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji.

4. Usługi wspierające osoby usamodzielniane.

5. Wsparcie dodatkowe

 

Grupa docelowa:

Odbiorcami wsparcia w projekcie, zamieszkującymi powiat pucki jest:

- 10 osób opuszczających pieczę zastępczą ( możliwość skorzystania z mieszkania treningowego),

- 36 osób niesamodzielnych (18osób) oraz ich opiekunowie (18 osób),

- 14 osób/ rodzin z niskimi kompetencjami społecznymi lub rodzicielskimi.

 

Formy pomocy:

- teleopieka dla osób niesamodzielnych,

- wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,

- wolontariat,

- likwidacja barier architektonicznych dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych,

- warsztaty grupowe tj. szkoła rodziców, warsztaty terapeutycznie, poradnictwo prawne, obywatelskie, indywidualne, animacja środowiskowa,

- wsparcie asystenta wspomagającego opiekunów osób niesamodzielnych,

- szkolenia/ kursy/ warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz dla osób usamodzielnianych,

- mieszkanie treningowe pod opieką asystenta osób usamodzielnianych,

- zajęcia usprawniające/ rehabilitacyjne jako wsparcie dodatkowe,

- zwrot kosztów dojazdu dla uczestników.

 

Wartość projektu 797 911,02 zł w tym ze środków Unii Europejskiej: 678 224,37 zł.