Powiat Pucki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizuje wraz z Partnerami (LGD Małe Morze ,MOPS-y i GOPS-y z powiatu puckiego) od 1 grudnia 2015r. projekt konkursowy Aktywny Powiat Pucki . Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno- zawodowej, profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące.

Projekt skierowany jest do 275 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu puckiego. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.

Cele szczegółowe:

  • Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu,
  • Podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności przez uczestników projektu,
  • Poszukiwanie pracy przez uczestników po jego zakończeniu.

Działania zaplanowane do realizacji:

  • poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne,
  • Poradnictwo prawne i obywatelskie,
  • Wsparcie pracownika socjalnego
  • Kontynuacja nauki dorosłych osób wykluczonych społecznie
  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
  • Pośrednictwo pracy, staże zawodowe, prace społecznie użyteczne, kursy i szkolenia zawodowe, opiekę dla dzieci, zajęcia dodatkowe w tym dla dzieci i młodzieży, zajęcia usprawniające -rehabilitacyjne.

Projekt Aktywny Powiat Pucki jest realizowany od 1 grudnia 2015 do 31 października 2018r.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 3 429 852 zł.

 

Informacji o projekcie „Aktywny Powiat Pucki” udziela :

Koordynator projektu Krystyna Piontke

Załączniki do pobrania:

docZałącznik nr 1 do projektu APP151.5 KB18/12/2017, 14:39

docZałącznik nr 2 do projektu APP147.5 KB18/12/2017, 14:39

docZałącznik nr 3 do projektu APP144 KB18/12/2017, 14:39