Puck, dnia 21.05.2020r.

      Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na stanowisko

POMOC BIUROWA- umowa na   czas określony

w wymiarze 1/2 etatu

1. Wymagania formalne niezbędne:

 • kandydat posiada wykształcenie średnie;
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 3. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 4. wysoki stopień empatii;
 5. kreatywność, dyspozycyjność;
 6. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 8. umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 Obsługa sekretariatu PCPR 

 • przygotowanie i przekazywanie przychodzącej korespondencji dla Dyrektora Centrum;
 • przyjmowanie i obsługa klientów;
 • odbiór i rejestracja w Elektronicznym Obiegu Dokumentów korespondencji przychodzącej oraz prowadzenie rejestru poczty wychodzącej;
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków;
 • pisanie i redagowanie pism zleconych przez Dyrektora oraz ogólnych;
 • przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;
 • obsługa urządzeń biurowych (skaner, ksero);
 • prowadzenie rejestru delegacji;
 • prowadzenie rejestru i wydawanie materiałów biurowych i druków;
 • przyjmowanie wniosków w sprawach orzekania o niepełnosprawności;
 • udzielanie informacji dotyczących przepisów w zakresie ulg i uprawnień dla osób
  niepełnosprawnych;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku;
 • archiwizacja dokumentó

4. Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. z 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 10 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm).
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny ,CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1000).

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie PCPR Puck w sekretariacie od godz. 7:30 do godz. 15:30  lub przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku  ul. Kolejowa 7C, 84-100 Puck w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko Pomoc biurowa w terminie do dnia 29.05.2020r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

6. Informacje dodatkowe:

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną o terminie,  której zostaną poinformowane telefonicznie.

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 10 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm).

                                                                                              

                                                                                               Dyrektor PCPR

                                                                                               mgr Ewa Weiss-Miller