Puck, dnia 03.08.2020r.

 

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w wymiarze ½ etatu

 

1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. posiadają obywatelstwo polskie;

 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;

 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

 4. posiadają nieposzlakowaną opinię;

 5. posiadają wykształcenie wyższe- ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadań realizowanych przez te Zespoły;

 2. znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

 3. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 4. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

 5. komunikatywność;

 6. obsługa komputera i urządzeń biurowych;

 7. wysoki stopień empatii;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności;

 2. analiza formalno-prawna złożonych wniosków;

 3. przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 4. nadzór nad poprawnością formalno-prawną przygotowanych w Zespole pism
  i orzeczeń;

 5. kontrola pod względem formalno-prawnym pracy wykonywanej przez członków składów orzekających Zespołu;

 6. wykonywanie innych zadań związanych z pracą, a zleconych przez przewodniczącego Zespołu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, przy ulicy Kolejowej 7C, parter. Bezpieczne warunki pracy;

 2. stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w budynku i na zewnątrz. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Budynek posiada windę;

 3. stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe ( drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowego-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych.

5. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2020r. - pół etatu z dalszą możliwością przedłużenia.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 Ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1260
z późn. zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
W czasie trwania tej umowy organizuje się dla pracownika służbę przygotowawczą, trwającą nie dłużej niż 3 miesiące i kończącą się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem do dalszego zatrudnienia pracownika. Rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003r. W sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2027 i Dz. U. z 2020 poz. 534.) członkowie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności są zobowiązani w trakcie zatrudnienia odbyć szkolenie zgodne z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w § 27 ww. rozporządzenia i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem.

6. Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 3. list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV);

 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na kierunku prawo lub administracja;

 5. kopia dokumentów dotyczące poprzedniego zatrudnienia-świadectwa pracy;

 6. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu
  z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem;

Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w skrzynce na korespondencję przy okienku- wejście od windy do dnia 21 sierpnia 2020 roku w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na sekretarza PZON’’ lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul. Kolejowa 7C 84-100 Puck

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz , które wpłyną do Urzędu po dniu 21 sierpnia 2020r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku dodatkowych pytań odpowiedzi będą udzielane pod numerem telefonu 507 066 895.

 

Dyrektor PCPR

mgr Ewa Weiss-Miller