Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog

Umowa na zastępstwo

w wymiarze 3/4 etatu.

 

1. Wymagania formalne niezbędne:

 • kandydat posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 • kandydat posiada 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • kandydat posiada staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata na stanowisku psychologa;
 • nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 2. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 3. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 4. wysoki stopień empatii;
 5. kreatywność, dyspozycyjność;
 6. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • Specjalistyczne poradnictwo oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej.
 • Diagnozowanie i opiniowanie.
 • Dokumentowanie wykonywanych zadań,

 

4. Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy na stanowisku psychologa;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. z 13 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z póź zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 10 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm).
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny ,CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz.1781).

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie PCPR Puck ( wejście od windy) od godz. 7:30 do godz. 15:30  lub przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku  ul. Kolejowa 7C, 84-100 Puck w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA w terminie do dnia 29.01.2021r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

6. Informacje dodatkowe:

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną o terminie,  której zostaną poinformowane telefonicznie.

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 10 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm).

                                                                                              

                                                                                               Dyrektor PCPR

                                                                                               mgr Ewa Weiss-Miller