DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza

nabór kandydatów na  stanowisko urzędnicze:

wicedyrektor a Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

w wymiarze 1 etat

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7C

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8- godzinnym

Wymagania niezbędne:

1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3. Nie był/a prawomocne skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do  wykonania obowiązków wicedyrektora;

5. Wykształcenie wyższe  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

6. Posiada co najmniej 5-letni staż pracy w pomocy społecznej;

7. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1. Biegła znajomość ustawy o o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Kodeks pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

2. Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;

3. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, samodzielność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to między innymi:

1. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań jednostki;

2. Współpraca z organami samorządów terytorialnych, sądami powszechnymi, policją, placówkami i innymi jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej;

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej. Ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie orzekania
O niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

wym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
I finansowych;

4. Nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostce.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) kwestionariusz osobowy kandydata wg wzoru;

c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

d) kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie w przypadku zatrudnienia;

e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA);

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych;

h) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

k) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

l) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Inne informacje:

1.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum nie przekraczał 6%.

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie PCPR. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w windę. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna w budynku na parterze. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku.

3. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Z 11 lipca 2019r. poz. 1282, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych
i zaadresowanych kopertach z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko wicedyrektora’’ w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul. Kolejowa 7C (wejście od windy) lub pocztą na wskazany adres PCPR w terminie do dnia 21 maja 2021r. do godz.10:00.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie kompletne nie będą rozpatrywane.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one zniszczone.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR Puck oraz na tablicy ogłoszeń PCPR Puck.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach PCPR w Pucku przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR Puck nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w zespole finansowo-administracyjnym pod numerem 58 673 41 93, wew. 23.

                                                               

Dyrektor PCPR w Pucku   

 

Załączniki:

docklauzula_rodo_oświadczenie.doc25 KB10/05/2021

dockwestionariusz_dla_osoby_ubiegającej_się_o_zatrudnienie_2021.doc27.5 KB10/05/2021