Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

w wymiarze pełnego etatu

 1. Wymagania formalne niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji;
  2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
  4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
  5. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. Wymagania merytoryczne:
  1. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2017r. poz. 697) oraz aktów wykonawczych do niej, znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  2. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz.930 z późn.zm.)
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
  2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
  3. wysoki stopień empatii;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. kreatywność;
  6. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
  7. prawo jazdy kat. B
  8. umiejętność pracy w zespole.
 4. Zakres wykonywanych zadań:
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV oraz list motywacyjny;
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
  3. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
  4. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  5. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182,1662, z 2015 r. poz. 1309), oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014r. ,poz. 1202 z późn.zm).
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Wymagane dokumenty należy w terminie do 09.06.2017 r. przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku ul. Mestwina 32, 84-100 Puck lub złożyć osobiście w zaklejonych kopertach w sekretariacie PCPR w godzinach od 7:30 do 15:30 z dopiskiem: Nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 7. Informacje dodatkowe:
  • Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;
  • Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu.

                                                                                            

                                                                                               Dyrektor PCPR

                                                                                               mgr Ewa Weiss-Miller