Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na stanowisko

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

w wymiarze pełnego etatu

 

  1. Wymagania formalne niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji;

2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle

przestępstwo skarbowe;

5) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych;

 

  1. Wymagania merytoryczne:

1) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej ( Dz.U. z 2017r. poz. 697 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,

2) znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz.930 z późn.zm.)

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

2) odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;

3) wysoki stopień empatii;

4) nieposzlakowana opinia;

5) kreatywność;

6) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;

7) prawo jazdy kat. B

8) umiejętność pracy w zespole.

  1. Zakres wykonywanych zadań:

    Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  1. Wymagane dokumenty:

1) CV oraz list motywacyjny;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

3) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych;

5) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r. ,poz. 902 z późn.zm).

 

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty należy w terminie do 01.12.2017 r. przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku  ul. Mestwina 32, 84-100 Puck

lub złożyć osobiście w zaklejonych kopertach w sekretariacie PCPR w godzinach od 7:30 do 15:30 z dopiskiem: Nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

2) Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

  1. Informacje dodatkowe:

1) Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na

rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu.

                                                                                             

                                                                                               Dyrektor PCPR
mgr Ewa Weiss-Miller