Zadania Zespołu

 • realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 • realizacja zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia
 • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
 • wystawianie kart parkingowych

Orzeczenia o niepełnosprawności:

 • wydawane są dzieciom okresowo do maksymalnie 16 roku życia dziecka
 • w orzeczeniu zawarte są wskazania do ulg i uprawnień
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wypełnionym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, a także  dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia opisany w zaświadczeniu lekarskim, tj opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • dokumenty medyczne muszą być przedstawione w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie oryginałów należy również dołączyć w celu włączenia do akt)

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

 • wydawane są osobom powyżej 16 roku życia, okresowo lub na stałe
 • skład orzekający w zależności od oceny naruszenia organizmu spowodowanego chorobą przyznaje odpowiedni stopień niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek wraz z  zaświadczeniem lekarskim wypełnionym  nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, a także dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia opisany w zaświadczeniu lekarskim tj. opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • dokumenty medyczne muszą być przedstawione w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie oryginałów należy również dołączyć w celu włączenia do akt).

Orzeczenia o ulgach i uprawnieniach:

 • wydawane są w przypadku posiadania ważnego orzeczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • skład orzekający wydaje wówczas orzeczenie zgodne z orzeczeniem przedstawionym z ZUS-u
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek, orzeczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w oryginale lub potwierdzony przez ZUS) i dokumenty medyczne  potwierdzające aktualny stan zdrowia, tj. opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • nie przysługuje możliwość odwołania się od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

 

Ponadto dodatkowe informacje na temat ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych dostępne są w pliku do pobrania: docINFORMATOR_-_ulgi_i_uprawnienia_dla_niepelnosprawnych.doc73 KB31/05/2017, 13:57

Legitymacje:

 • wystawiane są tylko na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • wniosek o wydanie legitymacji należy złożyć po uprawomocnieniu się orzeczenia,
 • do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kopię orzeczenia oraz aktualne zdjęcie wielkości 3,5 x 4,5 cm
 • do wniosku o wydanie DUPLIKATU legitymacji (wydawanego w przypadku utraty lub zniszczenia poprzedniej) należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 15 zł na konto: 21 8349 0002 0009 8212 2000 0160

Karty parkingowe :

 • karty parkingowe wystawiane są tylko na podstawie prawomocnych orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawnością, lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • wniosek o wydanie karty parkingowej musi być złożony osobiście w siedzibie zespołu
 • do wniosku należy dołączyć: aktualne zdjęcie wielkości 3,5 x 4,5 i dowód wpłaty za kartę parkingową w wysokości 21,00 zł (nr konta podany we wniosku)

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury otrzymania karty parkingowej dostępne są w pliku do pobrania:

docINFORMATOR_-_karta_parkingowa.doc56 KB31/05/2017, 13:43