Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

(dot. wartości zamówienia poniżej 3000 euro)
 

Puck, dnia 17 września 2017r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Do niniejszego ogłoszenia otwartego konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku Nr 2164 z późn. zm.)

 1. Dane Zamawiającego:

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    ul. Mestwina 32, 84-100 Puck
    tel. 58/6734193, fax 58/6734193 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    NIP 587-170-78-28,  Reg.191687075

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

 Usługa obejmuje :

 • przeszkolenie 6 rodzin ( 12 osób),
 • spotkanie prowadzących szkolenie z pracownikiem organizatora pieczy zastępczej przed rozpoczęciem szkolenia, celem zapoznania się z wiedzą na temat zakwalifikowanych kandydatów,
 • wydanie Świadectwa ukończenia szkolenia.
 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
 • Powiat Pucki
 • Termin realizacji zamówienia od 10.10.2018 roku do 31.12.2018 roku.


4.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca usługi będzie zobowiązany do:

 • przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy  i Polityki Społecznej - zgodny z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697),
 • udostępnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia,
 • sporządzenie opinii dotyczącej udziału kandydata w szkoleniu: jego frekwencji, aktywności, zakresu wiedzy jaki uzyskał oraz ewentualne wskazówki dla organizatora rodzinnej  pieczy zastępczej,
 • wydania dla każdego kandydata Świadectwa ukończenia szkolenia,
 • uczestnictwa w zespole kwalifikacyjnym w celu opisania swoich obserwacji na temat kandydatów.

 1. Wymagania dotyczące Wykonawcy szkolenia:
 • wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednią kadrą szkoleniowców prowadzących szkolenia,
 • wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Sposób przygotowania oferty:
 • oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę,
 • oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
 • do oferty powinny być dołączone kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje
  i uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia oraz program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697),

 

 

 

 1.  Kryteria wyboru oferty:
 • jakość merytoryczna przedstawionej oferty,
 • cena usługi,
 • doświadczenie.
 1. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikiem  do niniejszego ogłoszenia otwartego konkursu ofert (formularz ofertowy) należy dostarczyć w zamkniętej kopercie  osobiście lub przesłać pocztą do dnia 04.10.2018 roku na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mestwina 32, 84-100 Puck z dopiskiem „Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka”.

 1. Dodatkowe informacje:
 • zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników szkolenia             w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 • zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu,
 • zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego                   w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • po wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawrze umowę z wykonawcą.

 

 Dyrektor   PCPR

                                                                                            mgr Ewa Weiss Miller

 

                                                                                  docformularz_ofertowy_POP.doc325.5 KB20/09/2018, 15:21