Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza konkurs plastyczny

pt. „Moja rodzina”

 

 

 • konkurs skierowany do dzieci w wieku 5-17 lat
 • praca techniką dowolną (rysunek ołówkiem, kredką, tuszem, węglem, farbą, akwarelą, pastelami, kolaż, witraż, wydzieranka, wycinanka)
 • preferowany format prac A4, A3
 • każda praca powinna być opisana z tyłu (imię i nazwisko autora oraz wiek)
 • regulamin konkursu na stronie Facebook Naszego Centrum
 • prace należy dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
  ul. Kolejowa 7c do dnia 18.10.2019r.

Zwycięskie prace konkursowe przyozdobią Naszą nową siedzibę!

 

Regulamin konkursu dostępny poniżej.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:
 • 1.1. Organizatorem Konkursu pt. „Moja rodzina” jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul. Kolejowa 7c, 84-100 Puck
 • 1.2. Kontakt w przypadku pytań dotyczących regulaminu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 1. CELE KONKURSU:
  • 2.1. Kształtowanie i pobudzanie wyobraźni uczestników poprzez wykonanie prac plastycznych.
  • 2.2. Kształtowanie u dzieci postaw empatii.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • 3.1. Konkurs skierowany jest dla dzieci wieku 5-17 lat .
  • 3.2. Tematyka prac powinna w sposób dowolny odnosić się do przesłania Konkursu
   pt. „Moja rodzina”. Organizator, popiera kreatywne i różnorakie podejście do tematu konkursu.
  • 3.3. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych:
  • Grupa I: dzieci w wieku 5-9 lat,
  • Grupa II: dzieci w wieku 10-13 lat,
  • Grupa III: dzieci w wieku 14-17 lat.
  • 3.4. Technika prac. Praca techniką dowolną (rysunek ołówkiem, kredką, tuszem, węglem, farbą, akwarelą, pastelami; kolaż, witraż, wydzieranka, wycinanka- do wyboru przez uczestnika konkursu).
  • 3.5. Preferowany format pracy A4, A3.
  • 3.6. Prace nadesłane na konkurs nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane czy przedstawiane na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją tych postanowień i złożeniem deklaracji.
  • 3.7. Każda praca z tyłu powinna zostać opatrzona następującymi informacjami: imię
   i nazwisko autora/ autorów pracy, wiek.
  • 3.8. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
  • 3.9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U.
   z 2019 poz.730 z późn. zm.).
  • 3.10. Autor pracy biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na publikację swojej pracy na mediach społecznościowych Centrum oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.
 3. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
  • 4.1. Konkurs rozpoczyna się 09.09.2019r.
  • 4.2. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 18.10.2019r. Do sekretariatu Organizatora Konkursu na adres: ul. Kolejowa 7c, 84-100 Puck, Polska.
  • 4.3. Prace nadesłane lub oddane po terminie nie będą oceniane (w przypadku nadesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego).
  • 4.4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.10.2019r. a wyniki zostaną umieszczone na mediach społecznościowych Facebook Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
   w Pucku.
 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
  • 5.1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięskie prace w trzech kategoriach wiekowych:
  • Grupa I – uczestnicy w wieku 5-9 lat
  • Grupa II – uczestnicy w wieku 10-13 lat.
  • Grupa III - dzieci w wieku 14-17 lat.
  • 5.2. Komisja Konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria: zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim Konkursu, oryginalność ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy, pomysłowość, zgodność z regulaminem.
  • 5.3. Decyzja Komisji jest nieodwołalna.
  • 5.4. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 3 z każdej kategorii wiekowej, które otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Komisja zastrzega sobie prawo do wybrania wyróżniających się prac, zarówno pod względem kreatywnego podejścia do tematu Konkursu, jak i twórczego wykorzystania materiałów ekologicznych, i także przyznania im nagród rzeczowych oraz dyplomów.
  • 5.5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną udostępnione na stronie Facebook Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.
  • 5.6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
  • 5.7. Wśród wszystkich nadesłanych prac Komisja wybierze najlepsze. Nagrodzone
   i wyróżnione prace zostaną zamieszczone w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.