Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w związku z realizacją programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjmuje wnioski o świadczenia w ramach Modułu I programu.

Pomoc finansowa w ramach Modułu I programu udzielana jest formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Pomoc finansowa dotyczy wyłącznie tych wyrobów medycznych, w przypadku których wymagany jest udział własny świadczeniobiorcy/beneficjenta w limicie finansowania wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (czyli tych wyrobów, które nie są finansowane w 100% przez NFZ).

O świadczenia mogą ubiegać się obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością przebywający na terenie powiatu puckiego w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, spełniający łącznie następujące warunki:

  • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Do pobrania:

docxWniosek o świadczenie w ramach Modułu I38.18 KB

Wniosek w języku polskim wraz z załącznikami należy złożyć w PCPR w Pucku, przy ul. Kolejowej 7c:

  • kopią dokumentu potwierdzającego I lub II stopień niepełnosprawności, wydanego w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku
  • oświadczeniem o jego posiadaniu (oświadczeniem opiekuna – w przypadku osób małoletnich),
  • kopią dowodu zakupu lub naprawy wyrobu medycznego, będącego przedmiotem zlecenia,
  • kopią zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny albo naprawę wyrobu medycznego z potwierdzeniem uprawnienia do refundacji w ramach NFZ,

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dostępne są na stronie PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-i/