Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w wymiarze  ½   etatu

 

1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 • posiadają obywatelstwo polskie;
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • posiadają nieposzlakowaną opinię;
 • posiadają wykształcenie wyższe- ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadań realizowanych przez te Zespoły;
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • komunikatywność;
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • wysoki stopień empatii;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności;
 • analiza formalno-prawna złożonych wniosków;
 • przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nadzór nad poprawnością formalno-prawną przygotowanych w Zespole pism
  i orzeczeń;
 • kontrola pod względem formalno-prawnym pracy wykonywanej przez członków składów orzekających Zespołu;
 • wykonywanie innych zadań związanych z pracą, a zleconych przez przewodniczącego Zespołu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, przy ulicy Kolejowej 7C, parter. Bezpieczne warunki pracy;
 • stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w budynku i na zewnątrz. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Budynek posiada windę;
 • stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe ( drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowego-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych.

5. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2020r. - pół etatu z dalszą możliwością przedłużenia.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 Ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1260
z późn. zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
W czasie trwania tej umowy organizuje się dla pracownika służbę przygotowawczą, trwającą nie dłużej niż 3 miesiące i kończącą się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem do dalszego zatrudnienia pracownika. Rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003r. W sprawie orzekania o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2027 i Dz. U. z 2020 poz. 534.) członkowie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności są zobowiązani w trakcie zatrudnienia odbyć szkolenie zgodne z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w § 27 ww. rozporządzenia i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem.

6. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV);
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na kierunku prawo lub administracja;
 • kopia dokumentów dotyczące poprzedniego zatrudnienia-świadectwa pracy;
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu
  z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem;

Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w skrzynce na korespondencję przy okienku- wejście od windy do dnia 25 września 2020 roku w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na sekretarza PZON’’ lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul. Kolejowa 7C 84-100 Puck

 

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz , które wpłyną do Urzędu po dniu 25 września 2020r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku dodatkowych pytań  odpowiedzi będą udzielane pod numerem telefonu 507 066 895.

                                                                                              

                                                                                               Dyrektor PCPR

                                                            mgr Ewa Weiss-Miller