Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na stanowisko

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Umowa na  czas określony

w wymiarze  ¾ etatu

 

1. Wymagania formalne niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji;

2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle

przestępstwo skarbowe;

5) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych;

 

2. Wymagania merytoryczne:

1) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,

2) znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2020 poz. 1359)

3) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876 z późn.zm.)

 

3. Wymagania dodatkowe:

1) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

2) odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;

3) wysoki stopień empatii;

4) nieposzlakowana opinia;

5) kreatywność;

6) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;

7) prawo jazdy kat. B

8) umiejętność pracy w zespole.

 

4. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

5. Wymagane dokumenty:

1) CV oraz list motywacyjny;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załączonym formularzem;

4) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych;

6) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. ,poz. 1282 z późn. zm).

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty należy w terminie do 17.12.2020 r. przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku  ul. Kolejowa 7C, 84-100 Puck lub złożyć osobiście w PCPR w godzinach 7,30-15,30 z dopiskiem: Nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

2) Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

9. Informacje dodatkowe:

1) Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na

rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu.

                                                                                              

                                                                                               Dyrektor PCPR

                                                                                  mgr Ewa Weiss-Miller