OGŁOSZENIE O NABORZE

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny  Księgowy

w wymiarze 1 etat

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7C

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8- godzinnym

Wymagania niezbędne:

1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3. Nie był/a prawomocne skazany/a za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonania obowiązków głównego księgowego.

5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe;

b) posiada co najmniej 5- letni staż pracy w księgowości budżetowej;

c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1. Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;

2. Biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;

3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy;

4. Znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej ( ustawa o pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej);

5. Posiada umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

6. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym w programach księgowych, sprawozdawczych i bankowych;

7. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych;

8. Znajomość klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;

9. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

10. Nieposzlakowana opinia;

11. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to między innymi:

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2. sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych, operacji finansowych oraz statystycznych;

3. prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;

4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

5. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych;

6. opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonywania;

7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

8. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

9. nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
  i zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;

10. prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych;

11. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;

12. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową   jednostki;

13. zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych;

14. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) kwestionariusz osobowy kandydata wg wzoru;

c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

d) kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie w przypadku zatrudnienia;

e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA);

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych;

h) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie, że kandydat nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

j) oświadczenie kandydata, że nie był/a jak również nie jest karany/a karą pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudni 2004r. O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

k) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

l) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Inne informacje:

1.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum nie przekraczał 6%.

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie PCPR. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w windę. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna w budynku na parterze. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku.

3. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Z 11 lipca 2019r. poz. 1282, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych
i zaadresowanych kopertach z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Finansowo-Administracyjnym’’ w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul. Kolejowa 7C (wejście od windy) lub pocztą na wskazany adres PCPR w terminie do dnia 12 marca 2021r. do godz.14:00.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie kompletne nie będą rozpatrywane.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one zniszczone.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR Puck oraz na tablicy ogłoszeń PCPR Puck.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach PCPR w Pucku przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR Puck nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w zespole finansowo-administracyjnym pod numerem 58 673 41 93, wew. 23.

                                                                

Dyrektor PCPR w Pucku    

docklauzula_informacyjna_rekrutacja.doc20 KB

dockwestionariusz_dla_osoby_ubiegającej_się_o_zatr_luty_2021.doc27.5 KB