DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

kierownik Zespołu rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 1 etat- umowa na czas zastępstwa

 

 Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7C

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8- godzinnym

Wymagania niezbędne:

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 4. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, zarządzanie;
 7. Posiada 3 letni staż w pomocy społecznej;
 8. Znajomość przepisów z zakresu:
 9. ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy;
 10. ustawy o pomocy społecznej;
 11. ustawy o samorządzie powiatowym;
 12. kodeksu postępowania administracyjnego;
 13. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. Doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi;
 3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy a także umiejętność pracy w zespole;
 4. Odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność, kreatywność;
 5. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych ( WORD, EXECEL);
 6. Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to między innymi:

 1. Kierowanie i nadzór nad pracami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 2. Zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Zespołu,
 3. Ustalenie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy i nadzór nad prawidłowym, terminowym i zgodnym z prawem ich wykonywaniem,
 4. Zapewnienie właściwego podziału pracy pomiędzy stanowiskami pracy, nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,
 5. Nadzór nad planowaniem i realizacją pracy podległych pracowników w systemie zdalnym,
 6. Dokonywanie okresowych ocen pracowników zespołu i poszczególnych stanowisk pracy,
 7. Nadzorowanie i koordynowanie pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
  w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 8. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Zespole,
 9. Udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka potrzeb,
 10. Prowadzenie spraw dotyczących naboru i kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 11. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzonych rodzinny dom dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz spraw dotyczących ich kwalifikacji,
 12. Prowadzenie spraw dotyczących szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione,
 13. Monitorowanie potrzeb rodzin zastępczych w zakresie wsparcia specjalistycznego w tym pedagogicznego,
 14. Organizowanie wsparcia specjalistycznego dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających,
 15. Organizacja i nadzór nad systemem informatycznym w zespole w tym bazy danych i programu POMOST,
 16. Opracowanie planu szkoleń dla pracowników Zespołu w celu podniesienia ich kwalifikacji i wnioskowanie do Dyrektora PCPR o udział w szkoleniach dla pracowników
 17. Inicjowanie działań skutkujących usprawnieniem lub konieczną zmianą pracy nadzorowanej komórki,
 18. Przygotowywanie dla Dyrektora sprawozdań i zestawień statystycznych z zakresu działań Zespołu,
 19. Opracowanie zbiorczego sprawozdania z pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 20. Występowanie do Dyrektora z wnioskiem i propozycjami wspierającymi pracę koordynatorów,
 21. Opracowywanie i realizowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,
 22. Współudział w tworzeniu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
 23. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi
 24. Podpisywanie lub parafowanie korespondencji wychodzącej, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
 25. Przygotowywanie dla Dyrektora sprawozdań i zestawień statystycznych z zakresu działań na zajmowanym stanowisku,
 26. Współpraca z Zespołem ds. Świadczeń, Zespołem Interwencji Kryzysowej oraz Finansowo- Księgowym, Zespołem Organizacyjnym, Zespołem PON,
 27. Przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obowiązujących w PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,
 28. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków,
 29. Nadzór nad powierzonym mieniem.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz życiorys (CV);
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata wg wzoru;
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie w przypadku zatrudnienia;
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 9. Pisemna koncepcja pracy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej;
 10. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum nie przekraczał 6%.
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie PCPR. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w windę. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna w budynku na parterze. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku.
 3. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Z 11 lipca 2019r. poz. 1282, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 5. Miejsce i termin składania dokumentów:
 6. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych
  i zaadresowanych kopertach z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Kierownik Zespołu rodzinnej pieczy zastępczej’’ w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul. Kolejowa 7C (wejście od windy) lub pocztą na wskazany adres PCPR w terminie do dnia 04 luty 2022r. do godz.14:00.
 7. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie kompletne nie będą rozpatrywane.
 8. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one zniszczone.
 9. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
 10. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR Puck oraz na tablicy ogłoszeń PCPR Puck.
 11. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 12. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach PCPR w Pucku przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR Puck nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w zespole finansowo-administracyjnym pod numerem 58 673 41 93, wew. 23.

Puck, dnia 11 stycznia 2022r.

Magdalena Grabińska

Dyrektor PCPR w Pucku

 

Załączniki do pobrania:dockwestionariusz_i_klauzula_rodo_kandydata_na_stanowisko.doc