OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze 1 etat- umowa na czas określony-zastępstwo

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7C

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8- godzinnym

Wymagania niezbędne:

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 4. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Posiada wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, nauki o rodzinie, resocjalizacja.
 7. Znajomość przepisów z zakresu:
 8. ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy;
 9. ustawy o pomocy społecznej;
 10. kodeksu postępowania administracyjnego;

Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność, kreatywność;
 2. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych ( WORD, EXECEL);
 3. Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to między innymi:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie rodzinnej pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 2. Współpraca z organami samorządów terytorialnych, sądami powszechnymi, policją, placówkami i innymi jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie władzy rodzicielskiej;

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz życiorys (CV);
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata wg wzoru;
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie w przypadku zatrudnienia;
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 9. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum nie przekraczał 6%.
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie PCPR. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażony w windę. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna w budynku na parterze. Praca związana z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku.
 3. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r. poz. 530, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 5. Miejsce i termin składania dokumentów:
 6. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych
  i zaadresowanych kopertach z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko koordynator pieczy zastępczej’’ w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul. Kolejowa 7C (wejście od windy) lub pocztą na wskazany adres PCPR w terminie do dnia 23 marca 2022r. do godz.15:30.
 7. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie kompletne nie będą rozpatrywane.
 8. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one zniszczone.
 9. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
 10. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR Puck oraz na tablicy ogłoszeń PCPR Puck.
 11. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 12. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach PCPR w Pucku przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. PCPR Puck nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w zespole finansowo-administracyjnym pod numerem 58 673 41 93, wew. 23.

Puck, dnia 09 marca 2022r.

Magdalena Grabińska

      Dyrektor PCPR w Pucku

 

dockwestionariusz_i_klauzula_rodo_kandydata.doc43 KB10/03/2022