DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 
W PUCKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

POMOC BIUROWA W WYMIARZE 1 ETATU

w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

 

1. Wymagania niezbędne

1) wykształcenie co najmniej średnie;

2) obywatelstwo polskie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia;

2. Wymagania dodatkowe:

1) Preferowane wykształcenie administracyjne lub doświadczenie administracyjne;

2) Umiejętność komunikacji interpersonalnej, wysoka kultura osobista, wnikliwość, staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, odporność na stres, uprzejmość, sumienność;

3) Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), obsługa urządzeń biurowych;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu;

2) Przyjmowanie, wydawanie dokumentów klienta jednostki;

3) Rejestracja i odbiór korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;

4) Archiwizacja dokumentów;

5) Zamawianie artykułów biurowych i innych materiałów, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki;

6) Kontakt z dostawcami, usługodawcami;

7) Wykonywanie innych poleceń dyrektora placówki;

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

5. Warunki pracy:

1) Wymiar czasu pracy – pełen etat;

2) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

3) Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Puck ul. Kolejowa 7C, pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze budynku

4) Bariery architektoniczne – (budynek wyposażony jest w windę);

posiada odpowiednio dostosowane toalet dla osób niepełnosprawnych;

6. Wymagane dokumenty:

5) list motywacyjny;

6) życiorys – curriculum vitae;

7) oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru zamieszczonego poniżej;

8) kserokopie świadectw pracy lub oryginały zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy;

9) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

10) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

11) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

12) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

13) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

14) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata
i złożone osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 22.12.2022 r. do godz. 14:00, pod adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kolejowa 7 C

84-100 Puck

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko-POMOC BIUROWA”

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do PCPR).

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 22.12.2022r. o godzinie 14:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058 6734193.

Kandydaci spełniających wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR (www.pcprpuck.pl.).

 

dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Magdalena Grabińska