DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

PRACOWNIK SOCJALNY

w wymiarze 1/1 etatu,

 zatrudnienie w ramach projektu

„System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim- Aktywator- etap II”

umowa na czas określony

 

1. Wymagania niezbędne

 • kandydat posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku praca socjalna,
 • kandydat posiada 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 • wysoki stopień empatii;
 • kreatywność, dyspozycyjność;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • specjalizacja z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowych
 • wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”,
 • praca z osobami umieszczonymi w mieszkaniu interwencyjnym,
 • nadzór i koordynacja funkcjonowania mieszkania interwencyjnego,
 • opracowanie planu pomocy z osobami doświadczającymi kryzysu dostosowanego do indywidualnej sytuacji klienta,
 • interdyscyplinarna współpraca z przedstawicielami instytucji pomocowych na terenie powiatu puckiego i innych,
 • działanie na rzecz rozwoju OIK m.in. pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • promowanie informacji dotyczących oferty pomocowej OIK, przygotowywanie materiałów informacyjnych,
 • podnoszenie swoich kompetencji poprzez systematyczny udział w szkoleniach,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla różnych grup odbiorców,
 • tworzenie i realizacja programów profilaktycznych,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań.

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

5. Warunki pracy:

 • Wymiar czasu pracy – pełny etat;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Puck ul. Kolejowa 7C, pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze budynku
 • Bariery architektoniczne – (budynek wyposażony jest w windę); posiada odpowiednio dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru zamieszczonego poniżej;
 • kserokopie świadectw pracy lub oryginały zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530 późn.zm).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 14.07.2023 r. do godz. 14:00, pod adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kolejowa 7 C

84-100 Puck

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko-PRACOWNIK SOCJALNY”

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do jednostki). Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 14.07.2023r. o godzinie 14:30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058 6734193.Kandydaci spełniających wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR (www.pcprpuck.pl.).

Załącznik do pobrania: docKwestionariusz i klauzula RODO dla kandydata43 KB

 

Puck dnia 05.07.2023 r.

 dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Magdalena Grabińska