DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

OD REFERENTA DO SPECJALISTY

w wymiarze 1/1 etatu, umowa na czas zastępstwa

 

1. Wymagania niezbędne

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2. Wymagane wykształcenie oraz znajomość:

 • wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wyższe;
 • znajomość ustaw:
  1. kodeks pracy;
  2. o pracownikach samorządowych;
  3. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  4. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  i macierzyństwa;
  5. o zamówieniach publicznych;
  6. o finansach publicznych;

3. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
 • znajomość programów: kadrowo-płacowych Progman, Płatnik;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • pełna obsługa dokumentacji kadrowo-płacowej (m.in. akta osobowe, świadectwa pracy, zaświadczenia, rozliczenia ZUS, PIT, PPK)
 • realizacja standardów BHP;
 • sprawdzanie dokumentów zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • sporządzanie umów z kontrahentami;
 • prowadzenie procedury zamówień publicznych;
 • wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego, dekretacja;
 • realizacja bieżących zakupów na potrzeby jednostki;
 • ustalanie potrzeb konserwacyjno-remontowych i modernizacyjnych jednostki oraz podejmowanie działań zapewniających ich realizację;
 • nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń poprzez zgłaszanie usterek i zlecanie napraw właściwym jednostkom;

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

6. Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat;
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 3. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Puck ul. Kolejowa 7C, pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze budynku
 4. Bariery architektoniczne – (budynek wyposażony jest w windę); posiada odpowiednio dostosowane toalet dla osób niepełnosprawnych;

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru zamieszczonego poniżej;
 4. kserokopie świadectw pracy lub oryginały zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 10. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Oferowane stanowisko jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata
i złożone osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 15.07.2024 r. do godz.12:00, na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kolejowa 7 C

84-100 Puck

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko-od referenta do specjalisty”

 

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do jednostki).

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 15.07.2024r. o godzinie 13:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058 6734193.

Kandydaci spełniających wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR (www.pcprpuck.pl.).

 

Puck dnia 04.07.2024 r.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszka Szenk