ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Rozdział I  Informacje o zamawiającym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

Ul. Mestwina 32  84-100  Puck

Fax 586734193

Adres strony internetowej :www. pcprpuck.pl

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) prowadzone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie zamówień o wartości poniżej 50 000 zł.

Rozdział  III  Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są zajęcia dodatkowe – przeprowadzenie warsztatów aktywizująco zawodowo i społecznie dla uczestników projektu „Aktywny Powiat Pucki” –   warsztaty będą  odbywały się w okresie od stycznia 2018 do czerwca 2018 w cyklu 30 godzin w miesiącu  od poniedziałku do piątku
 2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą Kodów CpV wg Wspólnego Słownika Zamówień:  80570000-0  usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 Rozdział IV  Termin wykonania zamówienia i termin płatności

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji zamówienia o czas trwania tych okoliczności.

Rozdział  V  Wymagania w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki konieczne:
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • niepozostawanie w stosunku pracy z Powiatem Puckim lub Partnerami Projektu przez okres 12 miesięcy,
 • brak powiązań z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo , w szczególności:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile najniższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niespełnienie powyższych wymagań przez Wykonawcę skutkować będzie nierozpatrywaniem oferty.

 • umów o dzieło/ zlecenie, zaświadczeń, certyfikatów, rekomendacji, itp.

Rozdział VI  Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr 586734193, poczty lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-100 Puck ul. Mestwina 32 do dnia 10.01.2018r.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.2018r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej pod adresem ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: pcprpuck.pl

Rozdział VII  Ocena ofert

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                Cena ofertowa  -  60%

                Doświadczenie – 40%

Rozdział VIII Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział IX  Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Krystyna Piontke pod numerem telefonu 586733574

Pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozdział X  Załączniki

Wzór formularza ofertowego docZałącznik 1 do zapytania ofertowego.doc151.5 KB

Oświadczenie o spełnieniu warunków docZałącznik 2 do zapytania ofertowego.doc147.5 KB

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem docZałącznik 3 do zapytania ofertowego.doc144 KB

 

Program wyrównywania róznic między powiatami

Program wyrównywania różnic między powiatami

Poradnia "Na starcie"

 

1 strona pisma PFRON - stabilne zatrudnienie2 strona pisma PFRON - stabilne zatrudnienie

3 i ostatnia strona pisma PFRON - stabilne zatrudnienie

na stronę 2

na stronę 1