DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

PSYCHOLOG

w wymiarze 3/4 etatu, umowa na zastępstwo, umowa współpracy

1. Wymagania niezbędne

 • kandydat posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 • kandydat posiada 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 • wysoki stopień empatii;
 • kreatywność, dyspozycyjność;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • specjalistyczne poradnictwo oraz prowadzenie konsultacji psychologicznych, interwencyjne udzielanie pomocy psychologicznej.
 • diagnozowanie i opiniowanie.
 • dokumentowanie wykonywanych zadań,
 • przygotowywanie ocen i diagnoz rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
 • przygotowanie planu pomocy rodzin zastępczych,
 • wsparcie rodzin zastępczych,
 • współpraca z Zespołem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań.

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

5. Warunki pracy:

 • Wymiar czasu pracy – niepełny etat;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Puck ul. Kolejowa 7C, pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze budynku
 • Bariery architektoniczne – (budynek wyposażony jest w windę); posiada odpowiednio dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru zamieszczonego poniżej;
 • kserokopie świadectw pracy lub oryginały zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530 późn.zm).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 17.06.2024r. do godz. 14:30, pod adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kolejowa 7 C

84-100 Puck

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko-PSYCHOLOG”

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do jednostki). Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 17.06.2024r. o godzinie 15:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058 6734193.Kandydaci spełniających wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR (www.pcprpuck.pl.).

Załącznik do pobrania: docKwestionariusz i klauzula RODO dla kandydata43 KB

 

Puck dnia 06.06.2024 r.

dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszka Szenk

Dzień Dziecka Domatowo 2024 Zdjęcie zbiorowe Rajdowcy    Dzień Dziecka domatowo 2024 Zdjęcie zbiorowe 

To był wspaniały dzień, pełen cudownych emocji i wrażeń
Dziękujemy że BYLIŚCIE Z NAMI !!!!!!!!!!!!!!!

Szczególne podziękowania ślemy do:
• Jarosław Białk - Starosta Pucki, Powiat Pucki
• OSP Domatowo
• Ochotnicza Straż Pożarna w Łebczu
• Sołectwo Domatowo Gmina Puck
• Dzienny Dom Pobytu w Celbowie
• Dorota Goyke - radna powiatu puckiego
• Rodzinny Dom Dziecka w Domatowie
• Komenda Powiatowa Policji w Pucku
• Koło Gospodyń Wiejskich w Domatowie
• Podoclinic Puck
• Paweł Littwin
• Nadleśnictwo Wejherowo
• Twoja Telewizja Morska
• Dziennik Pucki
• Bar Country Żelistrzewo
• Kolorowy Zawrót Głowy Żelistrzewo Animatorki Perełki
• Pozytywka - Centrum Zabawy

Colorful Illustrative Family Reunion Invitation
Zapraszamy na wspólne obchody Dnia Dziecka!
🎊🎈🎉👩👧👶👩‍🦱👨‍🦱🎉🎈🎊
Główną atrakcją dla chętnych będzie RAJD ROWEROWY na 10 km drogą leśną.
🚴‍♀️🚴🚴‍♂️
  
🎪ATRAKCJE:🤹‍♀️🤹‍♂️
❣️rajd rowerowy z pakietem niespodzianką💌
❣️pokazy strażackie🚨🚒
❣️strefa relaksu – coś dla duszy i dla ciała🔮💆‍♀️💅🧎‍♀️
❣️strefa owocowa i stragan obfitości🍏🍎🍉🍍
❣️strefa ciastkożerców🍰🧁🍦🍬🍿🥤
❣️strefa gastrożerców🌭🍲🧋🍽
❣️dmuchańce
❣️animacje z animatorkami🥳
❣️zawody sportowe🏸🤼‍♀️
❣️przeciąganie liny🤸‍♀️
❣️skoki w workach
❣️taniec na gazetach📰
❣️zabawa z chustą animacyjną🎉
❣️zabawy z balonami🎈
❣️zabawy z chusteczką👻
❣️bańki mydlane🫧
❣️piniata z wypełnieniem🪅
❣️wata cukrowa🍡
❣️postać myszka miki🐭
❣️malowanie buzi🤡
❣️warsztat plastyczny🎭
❣️zabawa z różnymi masami
❣️tatuaże brokatowe 🧚‍♀️
Wspierają NAS: Gmina Puck, KPP Puck, Nadleśnictwo Wejherowo, Progressus Puck, OSP Domatowo, OPS Łebcz, Sołectwo Domatowo, Dzienny Dom Pobytu w Celbowie, Dziki Team.
Wszystkie atrakcje są bezpłatne. 💸 Więcej szczegółów wkrótce.😍

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

LOGOTYPPFRON wersja uzupelniajaca RBG 01

Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi na brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami.

Procedury wypożyczenia technologii są przejrzyste i nie wymagają dużego zaangażowania ze strony osób zainteresowanych, a na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na pomoc pracowników Centrum informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnościami, które działa przy Oddziale Pomorskim PFRON przy al. Grunwaldzkiej 184.

Zasady korzystania z wypożyczalni:

I. Kto może wypożyczyć sprzęt?

Każdy, kto:

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:
Stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych został on utracony (np. kradzież, zniszczenie) – należy zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, złożenie wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej będzie możliwe.

II. Jak złożyć wniosek?
Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

III. Co można wypożyczyć?
Od początku funkcjonowania Wypożyczalni dostępne są cztery rodzaje technologii wspomagających:
a) technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku, np. linijka Brajlowska, powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki Brajlowskie
b) technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu, np. aparaty słuchowe,urządzenia wspomagające słyszenie, systemy wspomagające słyszenie
c) technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne,podnośniki transportowe elektryczne
d) technologie wspomagające komunikację alternatywną, np. oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną, zestawy wspierające komunikację alternatywną (tablet + telefon,tablet + oprogramowanie MÓWik)

Lista dostępnego sprzętu jest zamieszczona na stronie PFRON.

Na specjalną uwagę zasługują w tym miejscu aparaty słuchowe. Aparaty słuchowe z wypożyczalni dostępne są bez zlecenia na wyroby medyczne, nie występują limity kwot na dofinansowanie zakupu sprzętu, nie ma ograniczeń wiekowych.
W wypożyczalni dostępne są nowoczesne aparaty słuchowe 4 wiodących producentów, a doboru sprzętu dokonują zgodnie z indywidualnymi potrzebami wykwalifikowani protetycy słuchu. Protetycy słuchu działają we wskazanych punktach protetycznych na terenie całego kraju.

IV. Umowa i kaucja
Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż,dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.


V. Wsparcie ze strony CIDON i RARS
Osoby zainteresowane wypożyczeniem technologii wspomagających na każdym etapie procesu wypożyczenia mogą kontaktować się z pracownikami Centrów Informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnością, którzy udzielają potrzebnych wskazówek.
Dostępna jest również pomoc za pośrednictwem infolinii obsługiwanej przez RARS.
Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest dostępny za pośrednictwem strony Funduszu.
Ponadto na stronach Funduszu został opublikowany pakiet kilku filmów instruktażowych w Polskim Języku Migowym.

Od 1 stycznia 2024 r., w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, składać można wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, od którego zależeć będzie świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS.

 infolinia świadczenie wspierające

 

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia mogą złożyć osoby niepełnosprawne, które posiadają:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - wydane przez lekarzy orzekających w ZUS;
 • orzeczenie o inwalidztwie - wydane przed 1998 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

 

Osoba niepełnosprawna, aby otrzymać decyzję ustalającą poziomu potrzeby wsparcia musi złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek i kwestionariusz można pobrać na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod linkiem : https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/osoby-z-niepelnosprawnosciami-zmiana-przepisow-od-1-stycznia-2024-r

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć w postaci:

 • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (portal empatia);
 • w formie papierowej do wojewódzkiego zespołu (osobiście w godzinach 8-15 ul. Smoluchowskiego 18 F, pocztą tradycyjną na adres Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku WZON ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk) lub za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z art. 6b3 pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776).

Powiatowe zespoły wnioski wraz z kwestionariuszem winny przekazać do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 6b3 pkt. 9 powyższej ustawy).

 

Wnioski rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do wojewódzkiego zespołu. O terminie i miejscu ustalenia poziomu potrzeby wsparcia osoba niepełnosprawna bądź osoba uprawniona zostanie powiadomiona nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu.

 

Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany:

 • w wartościach punktowych w skali od 0 do 100;
 • na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem przez członków składu ustalającego poziom potrzeby wsparcia;
 • za zgodą osoby ubiegającej się w miejscu jej pobytu, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu albo w innym miejscu przez niego wyznaczonym.

 

Decyzja wydawana będzie na podstawie ostatecznego orzeczenia na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych, jednakże nie dłuższy niż 7 lat. Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby otrzymać świadczenie wspierające należy złożyć wniosek w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie wypłacał świadczenie wspierające.

 

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie będzie dostępne, wygląda następująco:

 • osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
 • osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
 • osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Harmonogram ten nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

 

Pozostałe informacje o świadczeniu na stronie ZUS: https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-wspieraj%C4%85ce-6

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 ze zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023r. poz. 1429);
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. z 2023r. poz. 2581).