Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. 022 50 55 500
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.          


Środki PFRON przeznaczane są między innymi na:

 • rekompensatę pracodawcom chronionego i otwartego rynku pracy podwyższonych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do wynagrodzeń),
 • refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej,
 • zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • współfinansowanie projektów systemowych realizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
 • wspierane indywidualnych osób niepełnosprawnych poprzez:
  • udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika,
  • dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych,
  • finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy (szkolenia, staże, itp.),
  • programy PFRON

Część środków finansowych PFRON – wpierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne - dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego i wojewódzkiego.

Przychodami PFRON są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 %. W przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wymagany wskaźnik wynosi 2%.           

Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Zwolnione z wpłat są także podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność wyłącznie w zakresie rehabilitacji społecznej, leczniczej bądź edukacji osób niepełnosprawnych lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi.     

Kolejną grupą są pracodawcy, którzy prowadzą zakłady pracy będące w likwidacji albo w stanie upadłości. 
 

Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika, zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w tym jego organów.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAOPATRZENIA W

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 

O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

- posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

- posiada fakturę za zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy określającą kwotę opłaconą oraz uzyskaną kwotę limitu kasowego z NFZ.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot:

50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do zaopatrzenia:

- w przedmioty ortopedyczne

 1. do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w punkcie powyżej, wyznaczonego przez wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 1. Lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, zleca zakup niezbędnego w funkcjonowaniu przedmiotu ortopedycznego lub pomocniczego, na który limit kasowy przyznaje Narodowy Fundusz Zdrowia (oddział pomorski – 76 – 200 Słupsk,ul. Poniatowskiego 4). Po otrzymaniu limitu kasowego osoba niepełnosprawna dokonuje zakupu przedmiotu ortopedycznego lub pomocniczego.
 2. Wysokość limitów cen przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, odpłatność, rodzaj oraz okres użytkowania ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004r. (Dz.U.2004.275.2732).
 3. W przypadku, gdy cena przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego, jest

wyższa niż limit, różnicę pokrywa uprawniony.

 1. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane są uprawnionym na

własność. Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego

używalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004r. w sprawie szczegółowego wykazu i limitów cen przedmiotów ortopedycznych, środków

pomocniczych.

 1. Wniosek o dofinansowanie należy składać, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z załącznikami – aktualne orzeczenie i faktury lub rachunki za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze oraz kopia zlecenia z NFZ.
 2. Wnioski można składać w każdym czasie.
 3. PCPR w terminie 10 dni od otrzymania wniosku sprawdza z załącznikami pod względem formalnym i informuje wnioskodawcę o uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia.

 

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

 

Rehabilitacja jest procesem, mającym na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągania i utrzymywania jak najlepszego poziomu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Realizuje te zadania m.in. poprzez udostępnianie urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym większą niezależność. Rehabilitacja może obejmować działania zmierzające do odtworzenia i/lub przywrócenia funkcji, kompensacji utraty lub braku funkcji, jak też kompensacji ograniczenia funkcjonalnego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

 

osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 1. a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. a) prowadzą działalność gospodarczą związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. b) dokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem.

 

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli:

- ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

 

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi maksymalnie 80 % kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony na odpowiednim formularzu. Dofinansowanie nie może jednak obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowanych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Niepełnosprawny musi dołączyć do wniosku:

- kopię orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność lub

- kopię wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność

– zaświadczenie lekarskie o konieczności zakupu danego sprzętu rehabilitacyjnego

– ofertę cenową lub fakturę proformę na planowany zakup sprzętu

Osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej musi do wniosku dołączyć:

 jeśli jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej:

 1. a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
 2. b) informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzieńzłożenia wniosku,
 3. c) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu

rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku

 jeżeli jest przedsiębiorcą – informację o pomocy publicznej, udzielonej w okresie trzech kolejnychlat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96,poz. 861 ze zm.)

PCPR NIE UDZIELA DOFINANSOWANIA DO SPRZĘTU REHABILITACYJNYEGO

ZAKUPIONEGO PRZED ROZPATRZENIEM WNIOSKU I PODPISANIEM UMOWY.

 

 

BARIERY ARCHITEKTONICZNE, W KOMUNIKOWANIU SIĘ

I TECHNICZNE


Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Bariery techniczne to takie bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić funkcjonowanie jej w życiu społecznym.
Bariery w komunikowaniu się są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej
swobodne porozumiewanie sie i/lub przekazywanie informacji.

            O dofinansowaniu ze środków Funduszu ww. tytułów (jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem) mogą ubiegać się:      

 1. na likwidacje barier architektonicznych- osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu sie, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 2. na likwidacje barier w komunikowaniu sie i technicznych- osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sie i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.          

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:           

 1. kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. ksero aktu własności lokalu, w którym maja być likwidowane bariery
 3. projekt / szkic mieszkania z uwzględnieniem planowanych prac (dotyczy likwid.barier architektonicznych)
 4. kosztorys planowanych prac – materiałów, urządzeń, robocizny (dotyczy likwid.barier architektonicznych)
 5. oferta cenowa lub faktura proforma (dotyczy likwid.barier w komunikowaniu się i technicznych)
 6. zaświadczenie ze szkoły/uczelni, w przypadku osób uczących się (dotyczy likwid.barier w komunikowaniusię)
 7. zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku osób pracujących (dotyczy likwid.barier w komunikowaniu się)
 8. atest na planowany zakup urządzenia / sprzętu, jeśli jest wymagany (dotyczy likwid. barier technicznych)

Oprócz tego osoba składająca wniosek:         

 1. nie może mieć zaległości wobec PFRON,
 2. nie korzystała z dofinansowania na ten cel w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, (1 rok architektoniczne)
 3. w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie była strona umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z jej przyczyny.

  Bardzo ważne!
  PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed wydaniem decyzji i podpisaniem umowy.          
  • Likwidacja barier w komunikowaniu sie i technicznych ma za zadanie umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, wiec dofinansowanie może dotyczyć sprzętów, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami
  osoby niepełnosprawnej temu służą.