Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku poszukuje lekarza o specjalności psychiatrii do współpracy przy orzekaniu (2-3 razy w miesiącu).


Zgodnie z § 21. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 poz. 857) wymogi kwalifikacyjne wobec członków powiatowego zespołu – lekarza są następujące:
a) prawo wykonywania zawodu lekarza,
b) tytuł specjalisty lub specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

 

Członkowie Powiatowego Zespołu są obowiązani odbyć szkolenie w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim na wniosek Przewodniczącego i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem.

Kontakt w sprawie: Justyna Chomicz Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności tel. 58 673 41 93 wew. 22.