Obraz1.jpg

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie Dzieciom”

 projekt realizowany zgodnie z umową nr 12/U-ROPS-EFS/2021

w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2023r.

 

DEKLARACJA INSTYTUCJONALNEJ GOTOWOŚCI DO REALIZACJI USŁUG
W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

 

Dnia 30.06.2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zakończyło realizację projektu pt. „Pomorskie Dzieciom”, który był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z dniem 01.07.2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zgłasza deklarację instytucjonalnej gotowości do realizacji usług w okresie trwałości projektu tj. od 01.07.2023r. do 30.06.2025r. wobec osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie działania jednostki.

Formy wsparcia objęte wymogiem trwałości:

  1. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży przebywających w systemie pieczy zastępczej;
  2. Warsztat edukacyjne dla rodzin zastępczych i RDD oraz pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w związku z covid-19;
  3. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, które z powodu covid-19 nie mogą korzystać z rehabilitacji w ramach NFZ.

W przypadku wystąpienia popytu na ww. usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest gotowe do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości. Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji grantu: 50.