Zarządzenie nr 8/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

z dnia 23.05.2017

  w sprawie: dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r.

   

  Na podstawie art.130 par.2 Kodeksu pracy ustanawiam:

  § 1

  1. Za dzień 10 czerwca 2017 r.- zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa zastępczego przypadający w sobotę ustanawia się 16 czerwca 2017 r.(piątek) dniem wolnym od pracy
  2. Za dzień 11 listopada 2017 r.- przypadający w sobotę ustanawia się 14 sierpnia 2017 r (poniedziałek) dniem wolnym od pracy.

  § 2
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

   

Zdjęcie przedstawia rodzinę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zostało powołane uchwałą Rady Powiatu Puckiego z dnia 3 lutego 1999 roku, jako samodzielna jednostka organizacyjna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizuje zadania powiatu z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, określonych w Ustawie z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697), w Ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016. poz. 930 z późn. zm.), oraz w Ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016. poz. 2046, 1948).