BARIERY ARCHITEKTONICZNE, W KOMUNIKOWANIU SIĘ

I TECHNICZNE


Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Bariery techniczne to takie bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić funkcjonowanie jej w życiu społecznym.
Bariery w komunikowaniu się są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej
swobodne porozumiewanie sie i/lub przekazywanie informacji.

            O dofinansowaniu ze środków Funduszu ww. tytułów (jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem) mogą ubiegać się:      

 1. na likwidacje barier architektonicznych- osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu sie, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 2. na likwidacje barier w komunikowaniu sie i technicznych- osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sie i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.          

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:           

 1. kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. ksero aktu własności lokalu, w którym maja być likwidowane bariery
 3. projekt / szkic mieszkania z uwzględnieniem planowanych prac (dotyczy likwid.barier architektonicznych)
 4. kosztorys planowanych prac – materiałów, urządzeń, robocizny (dotyczy likwid.barier architektonicznych)
 5. oferta cenowa lub faktura proforma (dotyczy likwid.barier w komunikowaniu się i technicznych)
 6. zaświadczenie ze szkoły/uczelni, w przypadku osób uczących się (dotyczy likwid.barier w komunikowaniusię)
 7. zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku osób pracujących (dotyczy likwid.barier w komunikowaniu się)
 8. atest na planowany zakup urządzenia / sprzętu, jeśli jest wymagany (dotyczy likwid. barier technicznych)

Oprócz tego osoba składająca wniosek:         

 1. nie może mieć zaległości wobec PFRON,
 2. nie korzystała z dofinansowania na ten cel w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, (1 rok architektoniczne)
 3. w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie była strona umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z jej przyczyny.

  Bardzo ważne!
  PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed wydaniem decyzji i podpisaniem umowy.          
  • Likwidacja barier w komunikowaniu sie i technicznych ma za zadanie umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, wiec dofinansowanie może dotyczyć sprzętów, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami
  osoby niepełnosprawnej temu służą.