Zadania Zespołu

 • realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 • realizacja zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia
 • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
 • wystawianie kart parkingowych

Orzeczenia o niepełnosprawności:

 • wydawane są dzieciom okresowo do maksymalnie 16 roku życia dziecka
 • w orzeczeniu zawarte są wskazania do ulg i uprawnień
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wypełnionym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, a także  dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia opisany w zaświadczeniu lekarskim, tj opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • dokumenty medyczne muszą być przedstawione w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie oryginałów należy również dołączyć w celu włączenia do akt)

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

 • wydawane są osobom powyżej 16 roku życia, okresowo lub na stałe
 • skład orzekający w zależności od oceny naruszenia organizmu spowodowanego chorobą przyznaje odpowiedni stopień niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek wraz z  zaświadczeniem lekarskim wypełnionym  nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, a także dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia opisany w zaświadczeniu lekarskim tj. opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • dokumenty medyczne muszą być przedstawione w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie oryginałów należy również dołączyć w celu włączenia do akt).

Orzeczenia o ulgach i uprawnieniach:

 • wydawane są w przypadku posiadania ważnego orzeczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • skład orzekający wydaje wówczas orzeczenie zgodne z orzeczeniem przedstawionym z ZUS-u
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek, orzeczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w oryginale lub potwierdzony przez ZUS) i dokumenty medyczne  potwierdzające aktualny stan zdrowia, tj. opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • nie przysługuje możliwość odwołania się od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

 

Nowe przepisy Ustawy z dnia 31.03.2020 r. Dz.U. poz 568 z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 określają że:

 • jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w trakcie ważności tego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.;
 • jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia; przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.);
 • w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 • także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
 • jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego);

 

UWAGA!

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 31 MARCA 2023 r. LINK DO ROZPORZĄDZENIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

PRZYPOMINAMY, ŻE PRZEDŁUŻONE ORZECZENIA ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ PRZEZ 60 DNI OD ODWOŁANIA STANU ZAGROŻENIA, A WIĘC OBECNIE CO NAJMNIEJ DO 30 MAJA 2023. MOŻLIWE SĄ KOLEJNE PRZEDŁUŻENIA.

 

 

 

 

 

Ponadto dodatkowe informacje na temat ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych dostępne są w pliku do pobrania: docINFORMATOR_-_ulgi_i_uprawnienia_dla_niepelnosprawnych.doc69 KB

 

pdfWniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej226 KB

 • do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kopię orzeczenia oraz aktualne zdjęcie wielkości 3,5 x 4,5 cm
 • do wniosku o wydanie DUPLIKATU legitymacji (wydawanego w przypadku utraty lub zniszczenia poprzedniej) należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 15 zł na konto: 05 8348 0003 2103 0000 0337 0009
 • wystawiane są tylko na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • wniosek o wydanie legitymacji należy złożyć po uprawomocnieniu się orzeczenia,

 

 pdfWniosek o wydanie karty parkingowej303.41 KB

 • do wniosku o kartę należy dołączyć:
  • aktualne zdjęcie wielkości 3,5 x 4,5 mm;
  • dowód wpłaty za kartę parkingową w wysokości 21,00 zł (nr konta do wpłaty: 05 8348 0003 2103 0000 0337 0009, w tytule imię i nazwisko wnioskodawcy)
  • karty parkingowe wystawiane są tylko na podstawie prawomocnych orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawnością, lub o wskazaniach do ulg i uprawnień

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury otrzymania karty parkingowej dostępne są w pliku do pobrania:

docINFORMATOR_-_karta_parkingowa.doc53.5 KB