panorama 4610864 1920

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy Państwu wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w realizowaniu swoich zadań na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej, aby każdy Państwa dzień był pełen dziecięcych uśmiechów i szczerej radości, żeby w Państwa domach zawsze gościły miłość i zdrowie.  Korzystając z tej wyjątkowej okoliczności pragniemy przekazać Państwu wyrazy uznania i wdzięczności dla Waszej codziennej pracy.

Wszystkiego co najlepsze życzą Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Pucku wraz z pracownikami.

Deklaracja dostępności Pcpr Puck

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pcpr Puck.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Angelika Sosnowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 507066895

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor PCPR Puck
 • Adres: 84-100 Puck ul. Kolejowa 7C
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 6743 4193

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba PCPR Puck mieści się w Pucku przy ul. Kolejowej 7C. Budynek posiada trzy wejścia. Wejście przy windzie umożliwia wjazd osobom na wózkach bezpośrednio do windy i dotarcie do wewnątrz budynku.

Winda oraz inne pomiesczenia nie posiada oznaczenia w języku braila.

W urzędzie nie ma tłumacza migowego języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Budynek mieści się na parterze.

Inne informacje i oświadczenia

Wszystkie treści na stronie są aktualnie sprawdzane i będą systematycznie uzupełniane o elementy, które pozwolą w jak najlepszy sposób spełnić warunki ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblinych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz.848).

despair 513529 1920

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, że Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej osobom w kryzysie.

Pomoc udzielana będzie telefonicznie lub on-line w czwartki w godzinach: 12.00 – 16.00.

W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu: nr 58 673 41 93

 1. Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUCKU Z SIEDZIBĄ PRZY UL. KOLEJOWEJ 7C - Pani/Pana danych osobowych:
  1. Administratorem danych jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUCKU Z SIEDZIBĄ PRZY UL.KOLEJOWEJ 7C
  2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, (od 25 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych) jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:
  • z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy
  • z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych
  • z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • z dnia 13.05.2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
  • z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych.
  • z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
  • z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.
 4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. Prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  2. Prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  3. Prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;
  6. Prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek
  2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w jednostkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.