Zadania Zespołu:

  • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę. Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni.

  • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

- Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

- Bariery techniczne to takie bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna spowodować działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić funkcjonowanie w życiu społecznym

(np. schodołaz, łóżko rehabilitacyjny, rower trójkołowy)

- Bariery w komunikowaniu się są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 (np. komputer)

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia.

  • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające  osobowości prawnej, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku. 

  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli posiada opłaconą fakturę za zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy określająca kwotę opłaconą oraz uzyskaną kwotę limitu kasowego NFZ.

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w 2012r. przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który dotyczy osób w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.