Zadania Zespołu

 • realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 • realizacja zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia
 • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
 • wystawianie kart parkingowych

Orzeczenia o niepełnosprawności:

 • wydawane są dzieciom okresowo do maksymalnie 16 roku życia dziecka
 • w orzeczeniu zawarte są wskazania do ulg i uprawnień
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wypełnionym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, a także  dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia opisany w zaświadczeniu lekarskim, tj opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • dokumenty medyczne muszą być przedstawione w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie oryginałów należy również dołączyć w celu włączenia do akt)

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

 • wydawane są osobom powyżej 16 roku życia, okresowo lub na stałe
 • skład orzekający w zależności od oceny naruszenia organizmu spowodowanego chorobą przyznaje odpowiedni stopień niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek wraz z  zaświadczeniem lekarskim wypełnionym  nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, a także dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia opisany w zaświadczeniu lekarskim tj. opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • dokumenty medyczne muszą być przedstawione w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie oryginałów należy również dołączyć w celu włączenia do akt).

Orzeczenia o ulgach i uprawnieniach:

 • wydawane są w przypadku posiadania ważnego orzeczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • skład orzekający wydaje wówczas orzeczenie zgodne z orzeczeniem przedstawionym z ZUS-u
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek, orzeczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w oryginale lub potwierdzony przez ZUS) i dokumenty medyczne  potwierdzające aktualny stan zdrowia, tj. opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • nie przysługuje możliwość odwołania się od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

 


 

UWAGA!

ZMIANY W ZAKRESIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ PRZEDŁUŻONYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

 

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia, których ważność została przedłużona w związku z pandemią COVID-19, oraz te, których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, karty parkingowe również zachowują ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Karty parkingowe dla placówek pozostają ważne do 31 marca 2024.

Poniżej odnośnik do strony z dostępną treścią ustawy.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002768

 


 

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Od 1 stycznia 2024 r., w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, składać można wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, od którego zależeć będzie świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS.

 infolinia świadczenie wspierające

 

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia mogą złożyć osoby niepełnosprawne, które posiadają:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - wydane przez lekarzy orzekających w ZUS;
 • orzeczenie o inwalidztwie - wydane przed 1998 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

 

Osoba niepełnosprawna, aby otrzymać decyzję ustalającą poziomu potrzeby wsparcia musi złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek i kwestionariusz można pobrać na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod linkiem : https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/osoby-z-niepelnosprawnosciami-zmiana-przepisow-od-1-stycznia-2024-r

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć w postaci:

 • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (portal empatia);
 • w formie papierowej do wojewódzkiego zespołu (osobiście w godzinach 8-15 ul. Smoluchowskiego 18 F, pocztą tradycyjną na adres Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku WZON ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk) lub za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z art. 6b3 pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776).

Powiatowe zespoły wnioski wraz z kwestionariuszem winny przekazać do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 6b3 pkt. 9 powyższej ustawy).

 

Wnioski rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do wojewódzkiego zespołu. O terminie i miejscu ustalenia poziomu potrzeby wsparcia osoba niepełnosprawna bądź osoba uprawniona zostanie powiadomiona nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu.

 

Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany:

 • w wartościach punktowych w skali od 0 do 100;
 • na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem przez członków składu ustalającego poziom potrzeby wsparcia;
 • za zgodą osoby ubiegającej się w miejscu jej pobytu, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu albo w innym miejscu przez niego wyznaczonym.

 

Decyzja wydawana będzie na podstawie ostatecznego orzeczenia na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych, jednakże nie dłuższy niż 7 lat. Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby otrzymać świadczenie wspierające należy złożyć wniosek w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie wypłacał świadczenie wspierające.

 

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie będzie dostępne, wygląda następująco:

 • osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
 • osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
 • osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Harmonogram ten nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

 

Pozostałe informacje o świadczeniu na stronie ZUS: https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-wspieraj%C4%85ce-6

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 ze zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023r. poz. 1429);
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. z 2023r. poz. 2581).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Ponadto dodatkowe informacje na temat ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych dostępne są w pliku do pobrania: docINFORMATOR_-_ulgi_i_uprawnienia_dla_niepelnosprawnych.doc69 KB

 

pdfWniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej226 KB

 • do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kopię orzeczenia oraz aktualne zdjęcie wielkości 3,5 x 4,5 cm
 • do wniosku o wydanie DUPLIKATU legitymacji (wydawanego w przypadku utraty lub zniszczenia poprzedniej) należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 15 zł na konto: 32 1160 2202 0000 0006 0559 1210
 • wystawiane są tylko na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • wniosek o wydanie legitymacji należy złożyć po uprawomocnieniu się orzeczenia,

 

 pdfWniosek o wydanie karty parkingowej413.86 KB

 • do wniosku o kartę należy dołączyć:
  • aktualne zdjęcie wielkości 3,5 x 4,5 mm;
  • dowód wpłaty za kartę parkingową w wysokości 21,00 zł, w tytule imię i nazwisko wnioskodawcy
   UWAGA! Dnia 1 kwietnia zmienił się numer konta do opłaty, dotychczasowy numer jest nieważny
   • aktualny numer konta, obowiązujący od 1 kwietnia 2024: 32 1160 2202 0000 0006 0559 1210
  • karty parkingowe wystawiane są tylko na podstawie prawomocnych orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawnością, lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
  1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
 • Wniosek należy podpisać w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury otrzymania karty parkingowej dostępne są w pliku do pobrania:

docINFORMATOR_-_karta_parkingowa.doc53.5 KB