Zadania Zespołu

 • realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 • realizacja zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia
 • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
 • wystawianie kart parkingowych

Orzeczenia o niepełnosprawności:

 • wydawane są dzieciom okresowo do maksymalnie 16 roku życia dziecka
 • w orzeczeniu zawarte są wskazania do ulg i uprawnień
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wypełnionym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, a także  dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia opisany w zaświadczeniu lekarskim, tj opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • dokumenty medyczne muszą być przedstawione w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie oryginałów należy również dołączyć w celu włączenia do akt)

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

 • wydawane są osobom powyżej 16 roku życia, okresowo lub na stałe
 • skład orzekający w zależności od oceny naruszenia organizmu spowodowanego chorobą przyznaje odpowiedni stopień niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek wraz z  zaświadczeniem lekarskim wypełnionym  nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, a także dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia opisany w zaświadczeniu lekarskim tj. opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • dokumenty medyczne muszą być przedstawione w oryginale lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie oryginałów należy również dołączyć w celu włączenia do akt).

Orzeczenia o ulgach i uprawnieniach:

 • wydawane są w przypadku posiadania ważnego orzeczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • skład orzekający wydaje wówczas orzeczenie zgodne z orzeczeniem przedstawionym z ZUS-u
 • w celu wydania orzeczenia należy złożyć wniosek, orzeczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w oryginale lub potwierdzony przez ZUS) i dokumenty medyczne  potwierdzające aktualny stan zdrowia, tj. opisy badań, wypisy szpitalne, opinie specjalistów
 • nie przysługuje możliwość odwołania się od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

 


 

UWAGA!

ZMIANY W ZAKRESIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ PRZEDŁUŻONYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

 

W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony zostaje art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający oraz przepisy określające ważność orzeczeń wejdą w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 roku.

 

OZNACZA TO, ŻE TRWAJĄCE OD MARCA 2020 PRZEPISY PRZEDŁUŻAJĄCE WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH W DNIU 6 SIERPNIA 2023 ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ NOWE, WPROWADZAJĄCE PODZIAŁ NA 3 GRUPY.

 

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA RÓWNIEŻ WEDŁUG POWYŻSZYCH ZASAD.

WYJĄTEK STANOWIĄ KARTY PARKINGOWE DLA PLACÓWEK, KTÓRYCH TERMIN WAŻNOŚCI ZOSTAŁ USTALONY NA DZIEŃ 31 MARCA 2024.

 

Poniżej umieszczamy link do Ustawy. Kwestie orzeczeń, kart i świadczeń opisują art. 23 - 26.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

 


 

 

 

 

 

 

Ponadto dodatkowe informacje na temat ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych dostępne są w pliku do pobrania: docINFORMATOR_-_ulgi_i_uprawnienia_dla_niepelnosprawnych.doc69 KB