phone 3594206 1920
 
Szanowni Państwo mamy nowe numery wewnętrzne ☎️
Zapraszamy do kontaktu za pomocą telefonu głównego 58 673 41 93 i kolejno prosimy wybrać numer wewnętrzny.
Szczegółowy wykaz pod adresem: http://pcprpuck.pl/kontakt

pdfBilans_2019.pdf1.84 MB03/06/2020, 11:06

BIEDRA kopia

 

Szanowni Państwo,

                    Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności za wykonywaną pracę na rzecz dzieci. W obecnych czasach trud, który podejmujecie Państwo jest dla nas powodem do podziwu determinacji, wytrwałości, dobrej woli, a przede wszystkim miłości do dzieci jaką prezentujecie. Każdego dnia  pracownicy współpracujący z Państwem obserwują Wasz wkład w lepszą przyszłość młodych ludzi, których przyjęliście pod swój dach. Tegoroczne obchody Waszego święta są inne niż dotychczas, pozbawiają Nas możliwości wspólnego celebrowania. Jednak mam głęboką nadzieję, że ten czas będzie dla Państwa wyjątkowy, że Dzień Rodzicielstwa zastępczego będzie kolejnym dniem spędzonym w gronie rodziny, pełnym radości i wspólnych przeżyć.

                    Z tej okazji życzę Państwu poczucia spełnienia w pracy, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w realizacji celów na drodze prywatnej i zawodowej. Niech uśmiech dziecka będzie przypominał Wam o tym, że jesteście wyjątkowi.  

 

                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                                                                                                   Ewa Weiss- Miller

 

 Kierownik ZPZ
         Karolina Holka

Puck, dnia 21.05.2020r.

      Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór na stanowisko

POMOC BIUROWA- umowa na   czas określony

w wymiarze 1/2 etatu

1. Wymagania formalne niezbędne:

 • kandydat posiada wykształcenie średnie;
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 12 marca o 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 3. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;
 4. wysoki stopień empatii;
 5. kreatywność, dyspozycyjność;
 6. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;
 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 8. umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 Obsługa sekretariatu PCPR 

 • przygotowanie i przekazywanie przychodzącej korespondencji dla Dyrektora Centrum;
 • przyjmowanie i obsługa klientów;
 • odbiór i rejestracja w Elektronicznym Obiegu Dokumentów korespondencji przychodzącej oraz prowadzenie rejestru poczty wychodzącej;
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków;
 • pisanie i redagowanie pism zleconych przez Dyrektora oraz ogólnych;
 • przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;
 • obsługa urządzeń biurowych (skaner, ksero);
 • prowadzenie rejestru delegacji;
 • prowadzenie rejestru i wydawanie materiałów biurowych i druków;
 • przyjmowanie wniosków w sprawach orzekania o niepełnosprawności;
 • udzielanie informacji dotyczących przepisów w zakresie ulg i uprawnień dla osób
  niepełnosprawnych;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających złożenie wniosku;
 • archiwizacja dokumentó

4. Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. z 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 10 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm).
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny ,CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1000).

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie PCPR Puck w sekretariacie od godz. 7:30 do godz. 15:30  lub przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku  ul. Kolejowa 7C, 84-100 Puck w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko Pomoc biurowa w terminie do dnia 29.05.2020r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

6. Informacje dodatkowe:

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną o terminie,  której zostaną poinformowane telefonicznie.

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 10 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm).

                                                                                              

                                                                                               Dyrektor PCPR

                                                                                               mgr Ewa Weiss-Miller